پیوندها

سایت اعضای هیئت علمی  دانشکده تجسمی

 

http://www.mohammadfadavi.com 
http://mbaniasadi.com
http://www.mostafaasadolahi.com
http://hokamaii.ir

 

وب سایت های طراحی صنعتی:

 انجمن علمی گروه طراحی صنعتی
طراحی صنعتی ایرانی
ریتون
گزارشگر طراحی صنعتی

انجمنهای گرافیک

 • ADC Deutschland Art Director's Club Deutschland
 • ADC New York The Art Directors Club
 • ADGV Asociacion de Disenadores Graficos de Venezuela
 • AFD L'alliance francaise des designers
 • AGD Allianz Deutscher Designer
 • AGDA Australian Graphic Designers Association
 • AGI Alliance Graphique Internationale
 • AIAP Associazione Italiana Progettazione per la Comunicazione Visiva
 • AIGA Boston American Institute of Graphic Arts, Boston chapter
 • AIGA American Institute of Graphic Arts
 • BDG Bund Deutscher Grafikdesigner
 • BNO Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers
 • DA Design Austria
 • ICOGRADA International Council of Graphic Design Associations
 • IGDS Iran Graphic Designers Society
 • JAGDA Japan Graphic Designers Association
 • PROGRAFICA Cuban Graphic Design Organization
 • SGDQ Societe des designers graphiques du Quebec
 • Tokyo TDC Tokyo Type Director's Club
 • TDC New York Type Director's Club of New York
 • UDB Union of Designers in Belgium
 • ULUPHU Croatioan Association of Applied Arts Artists
 • ULUPUBiH Bosnian Association of applied artist and designers
 • VGD Verband der Grafik-Designer e.V., Deutschland

مدارس عالی آموزش گرافیک

دوسالانه ها و مسابقه های ادواری

موزه ها و نمایشگاه ها